25 فروردین 1396

حال ناخوش بنگاه های کوچک اقتصادی/تردید در خصوص موفقیت تسهیلات اعطایی

حال ناخوش بنگاه های کوچک اقتصادی/تردید در خصوص موفقیت تسهیلات اعطایی
رشد اقتصادی سال 95 تا حدود بسیاری مدیون صادرات نفتی و بنگاه های دولتی و نیمه دولتی است،امری که متاسفانه بنگاه های کوچک اقتصادی با وجود تکثر و تنوع انبوه آنها،آنچنان که باید نتوانسته اند در عرصه مذکور به موفقیت و توفیقی ملموس نائل شوند.