7 خرداد 1393

کسب رتبه های برتر علمی توسط دانش آموزان محلاتی در استان مرکزی

کسب رتبه های برتر علمی توسط دانش آموزان محلاتی در استان مرکزی
کسب چهار مقام اولی و یک مقام سومی توسط دانش آموزان محلاتی در مسابقات علمی دانش آموزی شهرستان محلات.