17 آذر 1397

کسب رتبه کشوری آموزگار محلاتی در بیست و هفتمین اجلاس سراسری نماز

کسب رتبه کشوری آموزگار محلاتی در بیست و هفتمین اجلاس سراسری نماز
صبح محلات_آموزگار محلاتی در بیست و هفتمین اجلاس سراسری نماز با موضوع شیوه‌ها و مهارت‌های دعوت به نماز حائز رتبه کشوری شد.