11 خرداد 1393

محلات در جایگاه اولی كاهش سرقت استان مرکزی

محلات در جایگاه اولی كاهش سرقت استان مرکزی
شهرستان محلات رتبه اول كاهش وقوع سرقت استانمرکزی را به خود اختصاص داد.