30 دی 1397

از هامون تا ارومیه در «چالش عکس ۱۰ ساله»

از هامون تا ارومیه در «چالش عکس ۱۰ ساله»
کاربران شبکه‌های اجتماعی چالش عکس ۱۰ سال پیش را به بهانه‌ای برای طرح دغدغه‌های محیط زیستی بدل کردند.