25 مهر 1396
رئیس خانه معدن ایران:

برنامه ریزی برای رسیدن به رشد صادرات ۲ میلیون دلاری صنعت سنگ ایران در سال

برنامه ریزی برای رسیدن به رشد صادرات ۲ میلیون دلاری صنعت سنگ ایران در سال
صبح محلات_رئیس خانه معدن ایران گفت: پیش رفت سه سال گذشته نمایشگاه سنگ نیم ور بسیار چشمگیرتر از پیشرفت نمایشگاه سنگ ورونای ایتالیا بوده است.