6 اسفند 1397

اجرایی شدن تهدید FATF بر وضعیت بانکی ایران چه تاثیری دارد

اجرایی شدن تهدید FATF بر وضعیت بانکی ایران چه تاثیری دارد
در حالی FATF ایران را به «درخواست افزایش نظارت بر موسسات مالی ایران» در صورت عدم تصویب قوانین تهدید کرده که با وجود تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا، نظارت‌های بسیار شدیدتری از نظارت مدنظر FATF علیه موسسات مالی ایران اعمال می
پر بحث ترین ها