21 اسفند 1393

انتصاب "ع.م" در پست معاونت فرماندار محلات قطعی شده است

انتصاب
یک منبع آگاه خبرداد، آقای "ع.م" که قبلا برای تصدی پست معاون فرماندار معرفی و تایید نشده بود قطعا با اعمال فشار و جو سازی معاون فرماندار خواهد شد.