7 اسفند 1395

بازگشت دانشگاه علمی کاربردی به ماموریت اصلی/ برنامه آینده دانشگاه

بازگشت دانشگاه علمی کاربردی به ماموریت اصلی/ برنامه آینده دانشگاه
رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت: بازگشت این دانشگاه به ماموریت اصلی خود که تربیت نیروی مهارتی است از اهداف اصلی در برنامه ریزی ها است.