22 تیر 1396

يكسان سازی حقوق بازنشستگان با قانون ششم توسعه/ كارگران برابر قانون بيمه می‌شوند

يكسان سازی حقوق بازنشستگان با قانون ششم توسعه/ كارگران برابر قانون بيمه می‌شوند
مديرعامل سازمان تامين اجتماعی گفت: قانون برنامه ششم توسعه سال دوم بر يكسان سازی حقوق بازنشستگان تاكيد دارد.