4 بهمن 1397

فربه‌شدن دولت 85 تا 90 درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می‌‌دهد

فربه‌شدن دولت 85 تا 90 درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می‌‌دهد
لاریجانی به برخی چالش های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور پرداخت و فربه شدن دولت را یکی از این چالش ها دانست که 85 تا 90 درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد.