29 فروردین 1398

رزمایش مشترک نیروهای دریایی ارتش و سپاه در آبهای عمان

رزمایش مشترک نیروهای دریایی ارتش و سپاه در آبهای عمان
نیروهای دریایی ارتش و سپاه در رزمایش مشترکی با نیروی دریایی عمان در آبهای این کشور شرکت کردند.