24 آبان 1395

شاداب‌سازی کتابخانه‌های عمومی از اهداف اداره کل استان مرکزی است

شاداب‌سازی کتابخانه‌های عمومی از اهداف اداره کل استان مرکزی است
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، با اشاره به اینکه شاداب‌سازی همه کتابخانه‌های عمومی استان از اهداف اداره کل استان مرکزی است گفت: در حال حاضر از مجموع ۷۳ کتابخانه در استان مرکزی ۴۲ باب، شاداب‌سازی شده است