25 دی 1392

ابهامات در طرح سرانه ای شدن بودجه مدارس علت مخالفت کمسیون آموزش مجلس است

ابهامات در طرح سرانه ای شدن بودجه مدارس علت مخالفت کمسیون آموزش مجلس است
علیرضا سلیمی دبیر اول کمسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون هم براساس دغدغه های خود و ابهامات موافق اجرای طرح سرانه ای شدن بودجه مدارس به شکل گسترده نیست.