15 اسفند 1395

سایه مرگ همچنان بر کوچه‌باغ‌های محلات مستدام است

سایه مرگ همچنان بر کوچه‌باغ‌های محلات مستدام است
براساس آنچه در فرهنگ معین آمده، کوچه‌باغ به کوچه‌ای گفته می‌شود که راهی در باغ داشته باشد، یا کوچه‌ای که راهی به باغ داشته باشد، یا از کنار باغ گذرد.