6 بهمن 1394

غفلت از زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه/ مفهومی با مقاصد مبهم

غفلت از زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه/ مفهومی با مقاصد مبهم
در لایحه دوم برنامه ششم توسعه که هفته گذشته به مجلس ارائه شد ماده بیست و ششم به موضوع زنان و خانواده اختصاص یافت. در حالی که ذیل آن هیچ توجهی به موضوع زنان و خانواده نشده است.
قبلی بعدی
بالا