13 شهریور 1392

برای اولین بار اردوی راهیان نور به شمال غرب کشور

برای اولین بار اردوی راهیان نور به شمال غرب کشور
اردوی پنج روزه از مناطق عملیاتی شمال غرب کشور ،چالدران،سنگهای آذرین(محل شهادت پاسداران سپاه روح ا... ) شهر ماکو، پلدشت،رود ارس ، قره کلیسا ، دره شیلر (یادمانشهدای گمنام) و... بازدید به عمل آمد.