22 تیر 1394

خانه دار کردن تمامی مددجویان بهزیستی نیازمند مساعدت خیرین/کمک 4 میلیارد ریالی خیرین به بهزیستی شهرستان

خانه دار کردن تمامی مددجویان بهزیستی نیازمند مساعدت خیرین/کمک 4 میلیارد ریالی خیرین به بهزیستی شهرستان
صبح محلات_ رئیس اداره بهزیستی محلات: تکمیل پرژوه 32 واحدی مسکن مهر مددجویان بهزیستی محلات نیازمند کمک خیرین است و با تکمیل این پرژه تمامی مددجویان صاحب مسکن خواهند شد.