24 اسفند 1395

پذيرش بدون آزمون دانشجو در دانشگاه علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك

پذيرش بدون آزمون دانشجو در دانشگاه علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك
سرپرست مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك از آغاز ثبت نام بدون آزمون دانشجو از 24 اسفندماه جاري الي 11 فروردين ماه 96 در اين مركز آموزشي خبر داد .