8 فروردین 1396

آیا دوران خدمت سربازی جزو سوابق پرداخت حق بیمه منظور می شود؟

آیا دوران خدمت سربازی جزو سوابق پرداخت حق بیمه منظور می شود؟
احتساب دوران سربازی به عنوان سوابق پرداخت حق بیمه در شرایط خاصی لحاظ می شود.
5 بهمن 1392

آخرین خبرها در خصوص خدمت سربازی از زبان رئیس سازمان نظام وظیفه ناجا

آخرین خبرها در خصوص خدمت سربازی از زبان رئیس سازمان نظام وظیفه ناجا
تعیین تکلیف سربازی دو رگه‌های تیم ملی،‌ تکلیف 24 ماهه شدن خدمت وظیفه، قطع خدمات ارائه شده به سربازان غایب و افزایش حقوق سربازان از جمله مواردی بود که رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا به تشریح آنها پرداخت.