5 بهمن 1392

آخرین خبرها در خصوص خدمت سربازی از زبان رئیس سازمان نظام وظیفه ناجا

آخرین خبرها در خصوص خدمت سربازی از زبان رئیس سازمان نظام وظیفه ناجا
تعیین تکلیف سربازی دو رگه‌های تیم ملی،‌ تکلیف 24 ماهه شدن خدمت وظیفه، قطع خدمات ارائه شده به سربازان غایب و افزایش حقوق سربازان از جمله مواردی بود که رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا به تشریح آنها پرداخت.