7 اسفند 1397

فمینیسم وسلب آرزوی مادری/ره‌آورد جنبش حقوق زنان برای خانواده غربی

فمینیسم وسلب آرزوی مادری/ره‌آورد جنبش حقوق زنان برای خانواده غربی
یکی از پیامدهای فمینیسم، سلب آرزوی مادری به عنوان یک حق از زنان است. امروزه زنان غربی متأثر از جنبش‌های فمینیستی، زندگی خود را مواجه با تعارضات نقشی و آسیب‌های متعددی می‌بینند.