18 فروردین 1396

شورای امنیت سازمان ملل امشب درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد

شورای امنیت سازمان ملل امشب درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد
شورای امنیت سازمان ملل متحد، بنا بر درخواست روسیه امشب درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد.