8 آبان 1392

رکود بازار مسکن تا پایان سال ادامه‌ خواهد داشت

رکود بازار مسکن تا پایان سال ادامه‌ خواهد داشت
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است: رکود بازار مسکن تا پایان سال ادامه‌ دارد.
قبلی بعدی
بالا