3 شهریور 1392

نقدی بر گزارش معادن سنگ محلات باعث منفعت شهر یا شخص

نقدی بر گزارش معادن سنگ محلات باعث منفعت شهر یا شخص
چاپ گزارش " معادن سنگ محلات باعث منفعت شهر یا شخص ؟ " بازخوردهای مختلفی را در سطح شهرستان به همراه داشت. عده ای موافق این گزارش بوده و برخی دیگر نیز به قسمت هایی از آن خرده گرفتند. به هرحال نظرات هردو دسته از شهروندان نقش تعیین کننده ای در نگاشتن
قبلی بعدی
بالا