1 خرداد 1399

احداث شهرک صنعتی خصوصی در محلات مصوب شد

احداث شهرک صنعتی خصوصی در محلات مصوب شد
استاندار مرکزی با احداث یک شهرک صنعتی خصوصی در محلات در کنار شهرک صنعتی دولتی صدریه موافقت کرد.