2 بهمن 1397

حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد/اعمال پس از تصویب در هیأت وزیران

حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد/اعمال پس از تصویب در هیأت وزیران
با تصویب اعضای شورای عالی کار، حق مسکن کارگران با افزایش ۶۰ هزار تومانی از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت.