12 دی 1395

آموزش و پرورش پیشگام آموزش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است

آموزش و پرورش پیشگام آموزش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است
آموزش و پرورش پیشگام آموزش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و از ابتدای سال تحصیلی برنامه مدون توسط کارشناسان صورت پذیرفته است.