1 اردیبهشت 1392

یارانه نان امسال چند تومان است؟

یارانه نان امسال چند تومان است؟
در حالی که طی روزهای آینده در مورد قیمت نان تصمیم گیری می شود مشخص نیست که آیا دولت به ازای افزایش قیمت نان، یارانه نقدی به مردم پرداخت می کند یا خیر؟
قبلی بعدی
بالا